โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ติว O-NET ม.6)

อ่านต่อ...

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันมาฆบูชา

อ่านต่อ...

ประชุมผู้ปกครองเรื่องนักเรียน เวลาเรียนไม่ถึง 80%

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

ขอระเบียบการและใบสมัครได้ที่โรงเรียนหินกองวิทยาคม

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2560

รับสมัคร
ม.1 27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ม.4 27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สอบปรับพื้นฐาน
ม.1 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ม.4 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศผล
ม.1 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ม.4 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
วันรายงานตัว
ม.1 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ม.4 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
วันรับมอบตัวเข้าเรียน
ม.1 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ม.4 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.

หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

หลักฐานที่ใช้สมัครเข้าเรียน
1.ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนที่กรอก
ข้อความชัดเจนชัดเจนสมบูรณ์ ติดรูปถ่าย
2.หลักฐานการจบชั้นป.6 หรือเทียบเท่า/ม.3
หรือเทียบเท่าหรือใบรับรองว่ากำลังเรียนอยู่
ชั้นป.6 หรือ ม.3 พร้อมสำเนา
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 3 รูป
(เขียนชื่อ –สกุล ร.ร.เดิมไว้หลังรูปทุกรูป)
หมายเหตุ ในกรณีที่ข้อความในหลักฐานการจบไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้านควรแก้ไขเรียบร้อยก่อนสมัคร ถ้าเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลต้องมีใบแสดงหลักฐานการเปลี่ยน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน
สมัครเข้าเรียนม.1
1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่าหรือกำลังเรียนอยู่ชั้นป.6 และจะจบ
ในปีการศึกษา 2559
2.ไม่จำกัดอายุ
3.เป็นโสด
4.มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
สมัครเข้าเรียนม.4
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)หรือเทียบเท่าหรือกำลังเรียนอยู่ชั้นม.3 และจะจบในปีการศึกษา 2559
2.ไม่จำกัดอายุ
3.เป็นโสด
4.มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ...

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ติว O-NET ม.3)

อ่านต่อ...

บริษัท แลคตาซอย จำกัด ได้เข้ามาขออนุญาตแจกนมพร้อมดื่มให้กับนักเรียน

อ่านต่อ...

คณะกรรมการสถานศึกษาประชุมเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการศึกษา

อ่านต่อ...

การสอบ PRE-ONET ม.3 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ...

กิจกรรมสัปดาห์วันครูและมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

อ่านต่อ...